گروه
تأثیر ترکیب مختلف گازهاي محافظ روي خواص مکانیکی و شیمیایی فلز جوش
 
سه شنبه 20 خرداد 1393
عیوب جوشکاری
 
سه شنبه 20 خرداد 1393
WPS , PQR
 
سه شنبه 20 خرداد 1393
wps & pqr check list
 
چهارشنبه 21 خرداد 1393
FRICTION WELDING PROCESS
 
چهارشنبه 21 خرداد 1393
ترک هیدروژنی
 
چهارشنبه 21 آبان 1393
جدول راهنمای جوشکاری
 
چهارشنبه 21 آبان 1393
Overmatching
 
چهارشنبه 21 آبان 1393
مقايسه حد پذيرش عيوب براساس استانداردها
 
چهارشنبه 21 آبان 1393