الکترود و سیم جوش فولادهای ساده کربنی و ساختمانی

  
 


فولادهای ساختمانی ، MILD STEELS
پروسه : SMAW
تولید: Golden Welds
MILD STEELS ، فولادهای ساختمانی
پروسه : GMAW
تولید: Golden Welds
MILD STEELS ، فولادهای ساختمانی
پروسه : GTAW
تولید: Golden Welds
MILD STEELS ، فولادهای ساختمانی
پروسه : FCAW
تولید: Golden Welds
MILD STEELS ، فولادهای ساختمانی
پروسه : SAW
تولید: Golden Welds