صنایع مرتبط

1-نفت

2-گاز

3-پتروشیمی

4-سیمان 

5-فولاد 

6-حمل و نقل ریلی

7-خودروسازی

8-نیروگاهی

9-سازه ای

10-نظامی

11-غذایی

12-راه سازی

13- معدن و انتقال مواد معدنی  
دی ان ان evoq