گروه
تأثیر ترکیب گاز محافظ بر خواص شیمیایی و مکانیکی فلز جوش
 
سه‌شنبه 20 خرداد 1393
بازرسی فنی و شناسایی عیوب جوشکاری
 
سه‌شنبه 20 خرداد 1393
دستورالعمل جوشکاری WPS و PQR
 
سه‌شنبه 20 خرداد 1393
متغیرهای ضروری و غیر ضروری در WPS و PQR
 
چهارشنبه 21 خرداد 1393
FRICTION WELDING PROCESS
 
چهارشنبه 21 خرداد 1393
ترك هیدروژنی در مواد با استحکام بالا ناشی از اعمال حفاظت کاتدي
 
چهارشنبه 21 آبان 1393
جدول راهنمای جوشکاری
 
چهارشنبه 21 آبان 1393
Overmatching
 
چهارشنبه 21 آبان 1393
مقايسه حد پذيرش عيوب جوشکاری براساس استانداردها
 
چهارشنبه 21 آبان 1393
      
دی ان ان evoq