دفتر فروش: تهران، خیابان امام خمینی، کوچه جهانگردی، مجتمع تجاری رشید 2، طبقه 5، پلاک 17
   تلفن: 66346400 - 66348223 - 9821+     فکس: 66348193 - 9821+     E-mail : info@pj-goldenwelds.com

  No.17, 5 Floor, 2ed Rashid Complex, Jahangardi Alley, Imam Khomeini Ave., Tehran, IRAN 
  Tel: +98 21 663 48 223 - 663 46 400     Fax: +98 21 663 48 193
  E-mail : info@pj-goldenwelds.com