مشاوره و راهنمایی

تجارب اندوخته شده در اجرای انواع پروژه های جوش و اتوماسیون در کنار پایه علمی و دانش کافی باعث توانمندی متخصصین گروه Golden Welds در امر ارائه مشاوره های تخصصی شده است. لذا این مجموعه در کنار کارهای اجرایی و بازرگانی در زمینه های گوناگون اعم از اتوماسیون، جوشکاری رباتیک،عملیات سطحی، خرید تجهیزات خاص، انتخاب مواد مناسب برای انواع پروژه های جوشکاری وتهیه دستورالعمل های جوشکاری (WPS و PQR) آماده ارائه مشاوره های راهگشا می باشد.


  
دی ان ان evoq